Tin pháp luật

Thủ tục đăng ký bào chữa của Luật sư áp dụng 1/7/2016


Tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, chuyển sang chế độ đăng ký đối với diện chủ thể là người bào chữa.

 

Để có thể tham gia bảo vệ, bào chữa cho thân chủ mình trong các vụ án hình sự thì các luật sư sau khi có đơn mời luật sư cần làm thủ tục đối với cơ quan tiến hành tố tụng để xác nhận việc mình tham gia tố tụng.


Trong điều kiện Luật luật sư 2006 (sửa đổi năm 2012) vẫn duy trì thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa. Qua thực tiễn cho thấy thủ tục này là rào cản lớn, hạn chế sự tham gia của người bào chữa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người bị đặt trong vòng tố tụng.

Thủ tục đăng ký bào chữa của Luật sư áp dụng 1/7/2016 - Ảnh 1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa chuyển sang chế độ đăng ký đối với diện chủ thể là người bào chữa (ảnh minh họa).


Tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đã bỏ thủ tục cấp giấy chứng nhận bào chữa, chuyển sang chế độ đăng ký đối với diện chủ thể là người bào chữa được áp dụng từ 1/7/2016.


Cụ thể, đối với chủ thể người bào chữa là luật sư thì thủ tục đăng ký bào chữa được thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 78 như sau: Luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội;


Trong trường hợp chỉ định người bào chữa luật sư xuất trình Thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực và văn bản cử luật sư của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đó hành nghề hoặc văn bản phân công của Đoàn luật sư đối với luật sư hành nghề là cá nhân.


Nhằm thực hiện thủ tục đăng ký, khoản 4 Điều 78 quy định: “Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa quy định tại khoản 5 Điều này thì vào sổ đăng ký bào chữa, gửi ngay văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án; nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản”.


Khoản 6 Điều 78 nêu rõ Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp:


- Người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa;


- Người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 của Bộ luật này từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa.


Băng Tâm

http://www.nguoiduatin.vn/thu-tuc-dang-ky-bao-chua-cua-luat-su-ap-dung-172016-a238401.html

 

Gửi yêu cầu