Tin pháp luật

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


 

QUỐC HỘI

   

 

DỰ THẢO

07.7.2016

 
Luật số: .../2017/QH...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017 

LUẬT

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  • Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 

Luật này quy định các nội dung, kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 5 Luật này.

b) Không thuộc nhóm công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

 

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 

1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm việc xây dựng, tổ chức thực hiện, điều phối, giám sát và đánh giá chính sách, biện pháp, chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

2. Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các mục tiêu, định hướng, danh mục chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp huy động nguồn lực và triển khai thực hiện, được tổng hợp, cân đối trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

 

3. Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các mục tiêu, nội dung hỗ trợ và nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong ngành, lĩnh vực, địa bàn trong từng giai đoạn cụ thể.

 

4. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cấp trung ương và cấp địa phương.

 

5. Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là điểm truy cập trên môi trường mạng (tại địa chỉ www.business.gov.vn) về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để liên kết, tích hợp thông tin, dịch vụ và các ứng dụng, qua đó doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể khai thác, sử dụng nhằm hỗ trợ quá trình sản xuất kinh doanh.

 

6. Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp là cơ sở cung cấp các điều kiện thuận lợi về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn ươm tạo.

 

7. Khu làm việc chung là khu vực cung cấp không gian làm việc tập trung, trưng bày sản phẩm và các tiện ích để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chia sẻ, tương tác, liên kết với nhau.

 

8. Cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở cung cấp các thiết bị dùng chung để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đo lường, phân tích, giám định, kiểm định sản phẩm, hàng hóa, vật liệu.

 

9. Hiệp hội là tổ chức đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn và được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật về hội.

 

Điều 4. Áp dụng Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các luật có liên quan và điều ước quốc tế

 

1. Việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tuân thủ quy định của Luật này và luật khác có liên quan.

 

2. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

 

CLICK DOWNLOAD

Gửi yêu cầu