Tin pháp luật

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.


Công văn số 11035/BKHĐT-ĐTNN ngày 15/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, căn cứ theo Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư và Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị nhà đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và hoạt động của dự án đầu tư ra nước ngoài trong năm 2015, lũy kế đến năm 2015 và kế hoạch năm 2016 (kèm theo Mẫu báo cáo số 11 ban hành kèm theo thông tư 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Báo cáo xin gửi trước ngày 15/01/2015 theo đường công văn tới địa chỉ: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Bản mềm của báo cáo đề nghị định dạng file excel (không gửi bản scan) và gửi về theo địa chỉ email: vinhnguyenmpi@gmail.com.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: ông Nguyễn Xuân Vĩnh, Phòng Đầu tư ra nước ngoài, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điện thoại liên hệ: 04.37343758; Di động: 0983022588.

Gửi yêu cầu