Tin pháp luật

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG - Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô


 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Số:           /BC-BGTVT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày         tháng 6năm 2016

 

 

 

DỰ THẢO

 

  

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

 

 Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 

Thực hiện Điều 38 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc đánh giá tác động trước và trong quá trình soạn thảo văn bản, Bộ GTVT báo cáo đánh giá tác độngcủa các quy định của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau:

 

I. Đánh giá tác động sơ bộ của Dự thảo Nghị định:

 

Với các nội dung đề xuất trong Dự thảo Nghị địnhsửa đổi, bổ sung sẽ có tác động quan trọng về các nội dung sau:

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị kinh doanh vận tải có thời gian đầu tư phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô;

- Bổ sung thêm các biện pháp để góp phần lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; góp phần giảm tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải gây nên;

- Quy định các điều kiện chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để xây dựng được lực lượng vận tải đảm bảo có thể thực hiện được quy định về quy mô, chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

 

II. Đánh giá tác động trước và trong quá trình soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung: 

 

Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trước và trong khi xây dựng Dự thảo Nghị định này, việc thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP đãbộc lộ một số nội dung tồn tại, bất cập, cụ thể như sau:

 

1. Về người điều hành vận tải: Theo quy định tại khoản 4 Điều 13, khoản 1 Điều 18, Điều 19 và Điểm c, khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP thì đơn vị kinh doanh vận tải (hộ kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa) khi tham gia kinh doanh vận tải ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định còn phải đáp ứng các yêu cầu về người điều hành vận tải mới được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải. Thực tế cho thấy, đa số các hộ kinh doanh vận tải có số phương tiện nhỏ hơn 03 xe là phổ biến, đặc biệt là các tỉnh miền Trung, các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc và thông thường các chủ hộ kinh doanh vận tải này đồng thời là lái xe; vì vậy nếu theo quy định trên thì vẫn phải yêu cầu có người điều hành vận tải mới được cấp phép. Theo đó điều kiện này chưa phù hợp với thực tế vì để được cấp phép các chủ hộ kinh doanh vận tải sẽ tìm mọi cách để hợp thức hóa khi làm hồ sơ, trên thực tế sẽ không có người điều hành vận tải theo quy định dẫn đến công tác quản lý an toàn giao thông, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ ở một số đơn vị kinh doanh vận tải chưa đảm bảo đúng quy định. Vì vậy, nội dung này cần sửa đổi theo hướng hộ kinh doanh không cần phải đáp ứng các yêu cầu về người điều hành vận tải.

 

CLICK DOWNLOAD

Gửi yêu cầu