Góc pháp lý

Một số vấn đề về người đại diện theo ủy quyền và người đại diện do Tòa án chỉ định trong tố tụng dân sự


Người đại diện của đương sự là người tham gia tố tụng dân sự, thay mặt đương sự thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự. Việc tham gia tố tụng của người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết các vụ án dân sự, đặc biệt trong trường hợp đương sự không tự thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của mình. Người đại diện của đương sự theo quy định của BLTTDS gồm: Người đại diện theo pháp luật (PL), người đại diện theo ủy quyền và người đại diện do Tòa án chỉ định. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến một số vấn đề về người đại diện theo ủy quyền của đương sự và người đại diện do TA chỉ định.

1. Về người đại diện theo ủy quyền

Người đại diện theo ủy quyền là người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự theo sự ủy quyền của đương sự. Người đại diện theo ủy quyền có toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của đương sự trong phạm vi ủy quyền. Trong thực tiễn giải quyết các vụ, việc dân sự có 3 vướng mắc liên quan đến vấn đề này: 

CLICK DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Gửi yêu cầu