Góc pháp lý

Báo cáo rà soát, đánh giá tình hinh thực hiện các luật về đầu tư, kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện


Trong quá trình thi hành luật doanh nghiệp và luật đầu tư năm 2014 Các bộ ban ngành đã rà soát các quy định của luật xem có phù hợp với thực tiễn áp dụng để từ đó đưa ra các đề xuất sửa đổi bổ sung.

Luật Khang Thái giới thiệu văn bản đề xuất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

 

 

                                                                                                                       BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC LUẬT VỀ ĐẦU TƯ,

KINH DOANH VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN HOÀN THIỆN

 
 

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY

 

Gửi yêu cầu