Lao Động, BHXH

Nghị định số 55_2013_ND-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động


 <p><a href="/upload/fck/ND 55_2013_ND-CP.zip">CLICK DOWNLOAD T&Agrave;I LIỆU</a></p>

Các tin khác

Gửi yêu cầu